14/04/2024

Gjykata vendos përfundimisht, rifillojnë punimet në rrugën A

të fundit...

- Advertisement -spot_img

Gjykata Komerciale i ka hapur rrugë punimeve në Rrugën A, rreth tre muaj pas pezullimit të tyre.

Dhoma e Shkallës së Dytë e ka rrëzuar vendimin e Shkallës së Parë të gjykatës, në një vendim të shpallur të premten e javës së kaluar.

Në aktvendimin e Dhomës së Shkallës së Dytë të cilin e ka siguruar Paparaci, thuhet se janë aprovuar si të bazuara ankesat e të paditurës Organi Shqyrtues i Prokurimit dhe palëve të interesuara: Komuna e Prishtinës dhe operatori ekonomik “Sallahu”.

Kolegji i Gjykatës Komerciale ka vlerësuar se pikërisht shtyrja e vendimit jo vetëm se është në kundërshtim me interesin publik, por rrezikon që të dëmtojë më shumë palët e përfshira në raport me paditësin.

Sipas aktvendimit është refuzuar si e pabazuar ankesa e “Pro & CO Group” sh.p.k. për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit që lejoi rinisjen e punëve në rrugën A.

Paditësi “Pro & Co Group” sh.p.k. ushtroi padi në Dhomat e Shkallës së Parë të Gjykatës Komerciale, me të cilën ka iniciuar konfliktin administrative si dhe ka paraqitur kërkesë për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të paditurës Organi Shqyrtues të Prokurirmit me nr.144/23 të datës 19.04.2023.

Kolegji i Gjykatës Komerciale – Dhomat e Shkallës së Dytë vlerëson se përfundimi dhe qëndrimi i Gjykatës së Shkallës së Parë nuk është i drejtë dhe si i tillë nuk mund të pranohet, pasi që aktvendimi i ataktuar është i përshirë me shkelje të dispozitave të procedures kontestimore për shkak se aktvendimi i atakuar përmban të meta pasi që arsyet për faktet vendimtare janë të paqarta dhe kontradiktore.

“Duke i marrë parasysh pretendimet ankimore, Dhomat e Shkallës së Dytë vlerësojnë se me rastin e shtyrjes së ekzekutimit të vendimit, gjykata shqyrton dhe kufizohet vetëm në kushtet ligjore nga Neni 22 par.2 i Ligjit për Konfliktet Administrative, të cilat duhet të plotësohen në mënyrë kumulative në mënyrë të që shtyhet ekzekutimi i aktit administrative”, thuhet në aktvendim.

Tutje, theksohet se “Kolegji ka vlerësuar se Gjykata e Shkallës së Parë nuk ka arritur të jep arsye bindëse për faktet vendimtare të cilat ndikojnë në zbatimin e drejtë të dispozitës së Nenit 22 par.2 të LKA-së, duke mos balancuar drejtë kërkesën e palëve në raport me kriteret ligjore”.

“Bazuar në vlerësimin e Kolegjit, Gjykata e Shkallës së Parë nuk ka arritur që të përcaktojë drejtë interesin publik, i cili në rastin konkret është i kufizar në interesin për të vazhduar ose jo projektin që është object i procedures së prokurimit, në raport me kërkesat e paditësit”, thuhet në aktvendim.

- Advertisement -spot_img

Me te lexuarat...

- Advertisement -spot_img

Lajmet tjera...