11/04/2024

Statusi i familjes në Islam

të fundit...

- Advertisement -spot_img

Cili është statusi i familjes në Islam?

Cilat janë rolet e burrave, grave dhe fëmijëve?

Cili është roli i Islamit në ndërtimin, organizimin dhe mbrojtjen e familjes?

Përmbledhje e përgjigjes

Familja në Islam ka një rëndësi të madhe, e cila është evidente përmes prirjes së Islamit për të krijuar dhe stabilizuar familjen, për ta ruajtur atë nga ajo që e dëmton atë dhe për të ruajtur kohezionin e saj duke i dhënë çdo anëtari të familjes një rol të rëndësishëm në jetën e tij. 

Para se të dimë statusin e familjes në Islam dhe rolin e Islamit në ndërtimin, organizimin dhe mbrojtjen e familjes, duhet të dimë se si ka qenë familja para Islamit dhe në Perëndim në këtë kohë.

Statusi i familjes para Islamit 

Para Islamit, familja bazohej në abuzime dhe padrejtësi, të gjitha punët ishin vetëm për burrat, ose më saktë, për burrat, dhe gruaja ose vajza shtypeshin dhe poshtëroheshin. Një shembull i kësaj është se nëse një burrë vdes dhe lë pas gruan, djali i tij nga një grua tjetër ka të drejtë të martohet me të dhe ta kontrollojë atë, ose ta pengojë atë të martohet . Trashëguan vetëm meshkujt, por femrat apo fëmijët nuk kishin pjesë.

Pikëpamja e një gruaje, qoftë nënë, qoftë bijë apo motër, ishte një vështrim turpi, sepse ajo mund të kapej rob dhe t’i sillte turp familjes së saj, siç tha Zoti i Madhërua:

Dhe kur njëri prej tyre dha lajmin e mirë për një femër, fytyra e tij mbeti e zezë dhe ai ishte inatosur, duke u fshehur nga njerëzit për shkak të së keqes që kishte dhënë e mban lehte apo e shtyn ne pislliqe?A nuk eshte keq qe i gjykojne? Neml/58.

Familja në kuptimin e saj më të madh  fisi  bazohej në mbështetjen e njëri-tjetrit, madje edhe përballë padrejtësive dhe gjërave të tjera, kur erdhi Islami, ai i fshiu të gjitha këto, vendosi drejtësinë dhe i dha çdo personi të drejtën e tij, , madje edhe ata që kishin rënë nga respekti, vlerësimi dhe lutjet e tij për të.

Pozita e dhënë nga Islami për gruan në familje 

Kur erdhi Islami, ai ishte jashtëzakonisht i etur për të krijuar dhe konsoliduar familjen dhe për ta ruajtur atë nga dëmtimi i saj dhe për të ruajtur kohezionin e saj duke i dhënë secilit anëtar të familjes një rol të rëndësishëm në jetën e tij.

Islami është më i nderuari për gruan si nënë, vajzë dhe motër, është më i nderuari për atë si nënë: Nga Ebu Hurejra, trasmetohet se: Erdhi një burrë tek i Dërguari i Zotit a.s., dhe i tha: O i Dërguari i Zotit, kush është më meritor për shoqërimin tim të mirë? Ai tha: Nëna jote , tha pastaj kush? Tha: “ Atëherë nëna jote .” Ai tha: “Atëherë kush?  Tha: “ Atëherë nëna jote .” Ai tha: “Atëherë kush? Ai tha: Atëherë babai juaj . Transmetohet nga Buhariu (5626) dhe Muslimi (2548).

Dhe vajza më e nderuar: Nga Ebu Seid el-Hudritrasmetohet se: i Dërguari i Allahut, a.s. , ka thënë: Kush ka tri vajza ose tre motra ose dy vajza ose dy motra dhe është shok i mirë i atyre dhe i frikësohet Zotit në to do të hyjë në Xhenet . Transmeton Ibn Hibbani në Sahihun e tij (2/190).

Dhe më bujarja prej saj është gruaja: Nga Aisheja r.a trasmetohet se : I Dërguari i Allahut, a.s. ka thënë: Më i miri prej jush është më i miri për familjen e tij, dhe unë jam me e mira nga ju per familjen time . Transmetohet nga El-Tirmidhiu (3895) dhe klasifikohet si hasen.

Islami u dha grave të drejtat e tyre në trashëgimi dhe gjëra të tjera, dhe u dha atyre të drejta të ngjashme me burrat në shumë çështje. Ai, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: Gratë janë gjysma e burrave . Transmeton Ebu Davudi në Sunenin e tij (236) nga hadithi i Aishes dhe i vërtetuar nga Albani në Sahih Ebi Davud (216).

Roli i anëtarëve të familjes muslimane

Islami rekomandoi gruan, i dha gruas lirinë për të zgjedhur burrin dhe një pjesë të madhe të përgjegjësisë ia ngarkoi asaj në rritjen e fëmijëve të saj.

Islami i ngarkoi babait dhe nënës një përgjegjësi të madhe në rritjen e fëmijëve të tyre: Nga Abdullah bin Omer, Allahu i Madhëruar qoftë i kënaqur me ta, ai e dëgjoi të Dërguarin e Zotit, a.s., duke thënë:

Secili prej jush është bari dhe përgjegjës për tufën e tij. Imami është bari dhe është përgjegjës për tufën e tij, dhe burri në familjen e tij është bari dhe është përgjegjës për tufën e tij. Gruaja është bari në shtëpinë e burrit të saj dhe është përgjegjës për kopenë e saj, dhe shërbëtori është një bari i pasurisë së zotërisë së tij dhe është përgjegjës për kopenë e tij . Tha: Këto i kam dëgjuar nga i Dërguari i Allahut, a.s. Transmetohet nga Buhariu (853) dhe Muslimi (1829).

Islami ishte i prirur për të futur parimin e vlerësimit dhe respektit për baballarët dhe nënat dhe për t’u kujdesur për ta dhe për t’iu bindur urdhrave të tyre deri në vdekje:

Zoti i Lartmadhëruar ka thënë:

Dhe Zoti yt ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd përveç Tij dhe të silleni mirë ndaj prindërve tuaj, nëse njëri prej tyre ose të dy arrijnë pleqërinë me ty, mos u thuaj atyre asnjë fjalë të turpshme dhe as mos i qorto. , por thuaju atyre një fjalë bujare.” El  Isra/23.

Islami e mbrojti familjen për sa i përket nderit, dëlirësisë, pastërtisë dhe prejardhjes së saj, kështu që inkurajoi martesën dhe ndaloi përzierjen midis burrave dhe grave.

Ai i caktoi një rol të rëndësishëm çdo anëtari të familjes: baballarëve dhe nënave, kujdesit dhe edukimit islam, fëmijëve dëgjim dhe bindje dhe ruajtjes së të drejtave të baballarëve dhe nënave në bazë të dashurisë dhe nderimit dhe dëshmitarit më të madh të këtij kohezioni familjar.

Ma.Vehbi Shatri

 

- Advertisement -spot_img

Me te lexuarat...

- Advertisement -spot_img

Lajmet tjera...